India

Auto rickshaws or tuk-tuks.

Auto rickshaws or tuk-tuks.