China

Shanghai station entrance

Shanghai station entrance