Australia

Giant termite (cathedral) mounds.

 Giant termite (cathedral) mounds.